trade_fair

BELFAIR

 

BELFAIR is de jaarlijkse Belgische beurs voor virtuele bedrijven, georganiseerd door COFEP. Het is doorgaans een van de grootste beurzen voor virtuele bedrijven in Europa. Op een traditionele BELFAIR verwelkomen we meer dan 230 exposanten en 2500 bezoekers, verspreid over 2 dagen. De standhouders zijn virtuele bedrijven uit het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

BELFAIR 2020 by COFEP

Copyright @ 2019-2020

Follow us

>Privacy policy

CONNECTIEF VZW/ COFEP HECHT VEEL WAARDE AAN DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Connectief vzw/ COFEP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
– verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die echt nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en die rechten ook respecteren.

ALGEMEEN

Connectief vzw/ COFEP is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens:

Connectief vzw/ COFEP
Keizerslaan 11
1000 Brussel
cofep@cofep.be

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonsgegevens worden door Connectief vzw/ COFEP voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

– zodat je kan deelnemen aan onze activiteiten, evenementen en opleidingen
– zodat we met jou kunnen communiceren over het concept virtueel bedrijf
– zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze werking, meer bepaald via o.a. het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

– voornaam en naam
– telefoonnummer/ Skypenaam
– e-mail
– studierichting
– facturatiegegevens
– opleidingsinstelling

Deze gegevens worden door jou aan ons gegeven d.m.v. inschrijvingsformulieren en de registratiefiche in Basic Bank. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

GEGEVENS DOORGEVEN AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Je gegevens kunnen gedeeld worden met andere trainers uit het COFEP netwerk ifv uitwisseling betreffende het concept virtueel bedrijf.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten of die zelf niet in orde zijn met Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

BEWAARTERMIJN

Connectief vzw/ COFEP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelstellingen die we hierboven hebben omschreven. In dit geval worden jouw gegevens niet langer bewaard dan 10 jaar na ons laatste contact.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Connectief vzw/ COFEP je gegevens kunnen raadplegen, zijn gehouden aan geheimhouding.
– De bestanden en software waarin je gegevens worden bewaard, zijn beveiligd met een paswoord.
– We anonimiseren je persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– Wij maken back-ups van de bestanden waarin je persoonsgegevens worden opgeslagen, zodat we die kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

JE RECHTEN IN VERBAND MET JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Je kan ook bezwaar aantekenen of je verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt gegeven, door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Connectief neemt foto’s tijdens haar evenementen. Je hebt steeds het recht om je foto te laten verwijderen.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Alle info vind je op privacycommission.be.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Connectief vzw/ COFEP kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 11/06/2018. Oudere versies van onze privacyverklaring worden opgeslagen in ons archief. Stuur ons een e-mail als je die wil raadplegen.